Upute autorima

Proces recenzije

Sve pristigle radove odobrava uredništvo časopisa „Poslovna izvrsnost – Business Excellence“ te ih se promptno šalje na dvije anonimne, objektivne i nezavisne recenzije.

Na temelju recenzija glavni urednik može prihvatiti rad, zatražiti da se izvrše manje ili veće izmjene i dopune ili odbaciti rad. Ako se traže velike izmjene i dopune, rad će biti podvrgnut drugom krugu recenzija. U slučaju proturječnih recenzija, konzultira se treći recenzent. Rukopisi se mogu kategorizirati kao izvorni znanstveni članci, prethodna priopćenja, pregledni članci i stručni radovi.

Opće smjernice

Radovi se objavljuju prvenstveno na engleskom jeziku, samo iznimno na hrvatskom jeziku, ako to opravdava specifičnost teme. Autori koji odluče podnesti radove na hrvatskom jeziku trebaju sastaviti kratko obrazloženje za Uredništvo zašto je važno i opravdano objaviti dotičan rad na hrvatskom jeziku. Časopis je prvenstveno orijentiran na regiju Srednje i Istočne Europe (CEE), ali dobrodošli su doprinosi iz svih zemalja.

Radovi moraju biti napisani na standardnom engleskom jeziku, s naslovom, sažetcima i ključnim riječima (3 do 6 ključnih riječi) na engleskom i hrvatskom jeziku. Uredništvo će osigurati prijevod naslova, sažetka i ključnih riječi autorima čiji materinji jezik nije hrvatski.

Svaki rad (uključujući sažetke, tablice, grafiku i reference) treba sadržavati najmanje 4500 i najviše 7500 riječi. Rad treba biti napisan u trećem licu jednine (tekst kao i sažeci na engleskom i hrvatskom jeziku). Ako se koriste skraćenice, uvijek je potrebno navesti puni naziv u prvom spominjanju.

Smjernice o izgledu

Format stranice: Rad treba formatirati na listovima dimenzija 210 x 297 mm (A4 format). Postavite margine na: vrh – 5,7 cm, dno - 6 cm, lijevo – 4,5 cm i desno - 4 cm. Tekst mora biti obostrano poravnat. Ne numerirajte stranice.

Veličina fonta: Times (Dutch) 10

Razmak između redova: 1,5

Tekst rada

Prva stranica (na engleskom jeziku): Na prvoj stranici rada navedite naslov članka, ime i prezime autora s odgovarajućim akademskim titulama, radnim mjestima, institucijama i kontakt informacijama. Slijedi sažetak i ključne riječi.

Sažetak: U sažetku treba dati suštinu rada (informaciju metodološkog karaktera) i objasniti rezultate rada. Sažetak mora biti relevantan i kratak, te može sadržavati najviše 250 riječi. Pišite sažeto i jasno. Sažetak slijedi nakon naslova rada. Sažetak treba sadržavati sljedeće informacije:

Ključne riječi: navesti 3 do 6 ključnih riječi.

Druga stranica (na hrvatskom jeziku): Navedite naslov članka, sažetak i ključne riječi.

Tekst rada: Tekst članka treba podijeliti u poglavlja. Numerirajte poglavlja i potpoglavlja na logičan način. Isticanje riječi kurzivom i podebljanjem se ne preporučuju, osim kada autori žele naglasiti određene dijelove teksta. Ako se koriste skraćenice, uvijek je potrebno navesti puni naziv u prvom spominjanju.

Slike, tablice i grafikoni: Sve slike, tablice i grafikoni moraju biti jasno prikazani. Svaka slika, tablica i grafikon mora imati broj i naziv (navode se iznad prikaza), te izvor (navodi se ispod prikaza). Ako se prikazi predaju na zasebnim listovima, potrebno je jasno označiti njihovo mjesto u radu.

Bibliografija: Popis svih korištenih referenci mora biti naveden na kraju članka, abecednim redom prezimena prvog autora. Pripremite reference prema Harvardskim pravilima za citiranje. Popis referenci mora sadržavati dodijeljene Cross Ref DOI brojeve gdje god je to moguće.

Podnošenje radova za objavu

Pozivamo zainteresirane autore koji žele objaviti svoj rad u našem časopisu da dostave svoje radove elektroničkim putem na sljedeću e-mail adresu: editor-be@net.efzg.hr. Časopis izlazi dvaput godišnje, no postupak podnošenja radova je otvoren tijekom cijele godine.

Etika objavljivanja

Časopis „Poslovna izvrsnost - Business Excellence“ prihvaća ranije neobjavljene radove. Podnošenje radova na objavljivanje istovremeno u više od jednog časopisa nije prihvaćeni način ponašanja i neće se tolerirati. Autori prihvaćenog i kategoriziranog rada koji se objavljuje u časopisu „Poslovna izvrsnost - Business Excellence“ ne smiju objavljivati rad u istovjetnom obliku na bilo kojem drugom mjestu bez prethodnog odobrenja Uredništva časopisa. Kada je daljnje objavljivanje dopušteno od strane Uredništva, autor treba navesti gdje je rad izvorno objavljen.

Izvornost radova potvrđuje se pomoću softvera Turnitin.

Prije podnošenja rada za objavu, autori se upućuju da prouče Politiku uredništva i Politiku etičnosti.

Autorska prava i prava korištenja sadržaja časopisa

Časopis „Poslovna izvrsnost – Business Excellence“ omogućuje otvoreni pristup akademskim radovima neposredno nakon njihove objave. Ne naplaćuju se nikakvi troškovi autorima prije ili poslije objave radova, te nikakvi troškovi čitateljima za preuzimanje radova.

Autori zadržavaju autorska prava i ustupaju izdavaču pravo prvenstva na objavu rada. Nositelj licence je Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska.

Puni tekst radova ovog časopisa besplatno se smije koristiti u bilo koju svrhu uz poštivanje autorskih prava autora i izdavača. Prava na korištenje radova definirana su licencom Creative Commons CC BY-NC 4.0. Korisnici radove smiju besplatno čitati, preuzimati, kopirati, distribuirati, tiskati, prerađivati ili koristiti ih na druge zakonite načine, uz ispravno navođenje izvornika i nekomercijalnu svrhu uporabe.

Inačica za ispis

UPUTE AUTORIMA_2022.pdf